Những điều quan trọng trong hợp đồng thương mại

NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Bộ luật dân sự 2015 quy định cụ thể các nội dung có thể có của hợp đồng, còn Luật thương mại 2005 thì không:

- Đối tượng của hợp đồng;

- Số lượng, chất lượng;

- Giá, phương thức thanh toán;

- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

- Phương thức giải quyết tranh chấp.

Copyright © 2019 - Flapec.